top of page
Court Room

EXEKUČNÉ KONANIA

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Michala Juhása zastupuje svojich klientov aj v exekučných konaniach, či už na strane oprávneného (veriteľa) alebo na strane povinného (dlžníka). Pri vymáhaní pohľadávok našich klientov podávame návrh na vykonanie exekúcie a za klienta preberáme celú komunikáciu s prideleným exekútorom. Dohliadame na plynulosť exekučného konania a včas uplatňujeme potrebné procesné inštitúty.

 

Ak sú naši klienti v exekučnom konaní na strane povinného, dohliadame na zákonnosť celej exekúcie. V zastúpení klienta podávame odôvodnený návrh na zastavenie exekúcie, v prípade vykonávaných zrážok dohliadame na zákonnú výšku splátky, rokujeme o splátkovom kalendári a v prípade splnenia podmienok podávame návrh na zastavenie exekúcie. Rovnako uplatňujeme príslušné právne prostriedky na to, aby nebol majetok klientov blokovaný nad nevyhnutnú mieru.

 

Náš tím veľmi podrobne prehodnotí procesné a hmotnoprávne aspekty exekučného titulu, nakoľko s poľutovaním musíme konštatovať, že nie všetky exekučné konania sú vedené zákonne alebo v zákonnej výške; výnimkou nie sú ani vymáhané premlčané nároky veriteľov.

 

V prípade nezákonne vykonávanej exekúcie hájime práva klienta aj iniciovaním potrebných súdnych konaní na všeobecnom súde, rozhodcovskom súde, eventuálne na Ústavnom súde SR.

Kontakt

Telefón

Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás najdôležitejším ohodnotením.

Email 

Adresy:

Bratislava

AK JUHÁS

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Košice

AK JUHÁS

Podnikateľský dom Dargov

Mojmírova 12, 2. poschodie

040 01 Košice

Slovensko

bottom of page