top of page
Reviewing the Laws

ZMLUVNÉ PRÁVO

V rámci zmluvného práva naša advokátska kancelária poskytuje svojim klientom komplexné právne služby spojené s individualizovanou prípravou zmlúv (vrátane pripomienkovania zmlúv a zastupovania klientov pri rokovaní a uzatváraní zmlúv), a to tak v rozsahu pomenovaných zmlúv (typických zmlúv výslovne upravených právnym predpisom) ako aj v rozsahu nepomenovaných (inominátnych) zmlúv, ktoré sú prejavom špecifickej potreby subjektov práva upraviť svoje vzájomné práva tak, ako to nepredpokladá ani jeden v právnom poriadku dostupný zmluvný typ.

 

Naše dlhoročné skúsenosti s prípravou množstva zmlúv obsahujúcich rôznorodú úpravu práva povinností sú zárukou toho, že potreby našich klientov budú v obsahu zmluvy dôsledne zakotvené a riziko späté s prípadným neplnením zmluvných záväzkov zo strany zmluvných partnerov bude starostlivo vyvážené ochrannými ako aj zodpovednostnými prvkami.

 

Medzi najčastejšie typy zmlúv, s ktorými sa štandardne stretávame pri poskytovaní našich právnych služieb, patrí napríklad kúpna zmluva, darovacia zmluva, nájomná zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, zmluva o prevode podniku resp. časti podniku, zmluva o prevode obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, mandátna zmluva, sprostredkovateľská zmluva, licenčná zmluva, zmluva o ubytovaní, zmluva o združení či zmluva o úschove a pod.

 

Naša kancelária však pripraví akúkoľvek zmluvu požadovanú klientom vrátane celej s ňou súvisiacej dokumentácie potrebnej na realizáciu zmluvných záväzkov tak, aby bola táto zmluva a k nej prislúchajúce dokumenty v súlade s platnými právnym poriadkom.

Kontakt

Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás najdôležitejším ohodnotením.

Telefón

Email 

Adresy:

Bratislava

AK JUHÁS

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Košice

AK JUHÁS

Podnikateľský dom Dargov

Mojmírova 12, 2. poschodie

040 01 Košice

Slovensko

bottom of page